Stichting DJIGGER-SHOES
Wij hebben uw hulp hard nodig
Sinds 1 januari 2011 aangemerkt als ANBI status, Fiscaal nr. 820926474. Bestuurssamenstelling Suzan Koningverander, voorzitter Hanneke Borsboom, secretaris Karin Merton, penningmeester Beleidsplan De stichting richt zich met haar activiteiten op het verbeteren van hygiëne en voetverzorging op de scholen in Uganda. Dit plan bestaat uit een aantal stappen: Het zoveel mogelijk vrijmaken van zandvlooien en het voorkomen van nieuwe besmet- tingen/ontstekingen door het verstrekken van schoenenen sokken aan de betreffende schoolkinderen. Het verstrekken van voorlichting en bewustmaken (psycho educatie hygiëne) van be- trokkenen ter voorkoming van besmettingen / ontstekingen. Het doen vervaardigen van schoeisel en/of middelen daartoe ter beschikking stellen en / of opleidingsmogelijkheden bieden om schoeisel te vervaardigen. Beloningsbeleid De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door inzameling van giften, donaties, verkrijgen van subsidies, verkrijgen van erfstellingen en het organiseren van inzamelingsacties, alles in de meest ruime zin van het woord. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. Er is geen bezoldiging verbonden aan het uitoefenen van de bestuursfuncties. Voor het functioneren van de organisatie in Uganda is de heer Malubya als project- coördinator aangetrokken. Hij krijgt voor werkzaamheden een bezoldiging op basis van een uurloon, waarvoor hij jaarlijks een urenverantwoording indient. Doelstelling Voortraject: Met het project werd in eerste instantie nagestreefd kinderen op een lagere school (de Jjaja Bbangaschool) in Ngoma in Uganda vrij te maken van zand- vlooien (djiggers) en nieuwe besmettingen/ ontstekingen te voorkomen door het verstrekken van schoenen en sokken. Vanwege het behaalde succes, heeft men besloten het project te vervolgen. Vervolgtraject: een drietal scholen in de provincie Luwero. Op 2 van de 3 scholen konden ook in belangrijke mate de doelstellingen van dit project worden gerealiseerd mede door een eigen bijdrage van de ouders van de kinderen. Op de 3e school waren nauwelijks financiële middelen voorhanden en daar is vooral gewerkt aan de verbeteringen van de persoonlijke hygiëne. Hiertoe zijn een grote watertank (1500 liter) en dakgoten beschikbaar gesteld, waarmee schoon regenwater wordt opgevangen. Daarnaast kleine watertankjes voor het handenwassen. Vervolgtraject: op 1 van de 3 scholen het aanbrengen van een geplaveide vloer ter bevordering van een hygiënische omgeving. Uitgeoefende activiteiten Verwijderen van de djiggers en de verzorging van de betreffende wondjes. Genezings- proces blijven volgen door regelmatige verzorging. Deze actie worden uitgevoerd door de daartoe opgeleide locale medewerkers; Levering van de noodzakelijke instrumenten voor de verwijdering van de zandvlooien alsmede genees- en verbandmiddelen voor de verzorging van de wondjes. De benodigde instrumenten en de genees- en verbandmiddelen zijn voornamelijk in Nederland aangeschaft en ter beschikking gesteld aan de daartoe opgeleide moeders; Levering van een paar schoenen en twee paar sokken per kind ter voorkoming van nieuwe besmettingen. De lokale projectcoördinator die de plaatselijke stamtaal spreekt, fungeert als tolk tussen de uitvoerders en de lokale bevolking en beheert de voorraden genees-en verbandmiddelen alsmede de voorraden schoenen en sokken.; Voorlichting geven aan de moeders en de schoolleiding inzake de persoonlijke hygiëne in het algemeen en de verzorging van de voeten en het gebruik van schoenen in het bijzonder. Deze actie is verricht door het projectteam. Een aantal moeders opleiden voor de verzorging van de voeten. Deze actie is verricht door het projectteam. Verstrekking van dakgoten en watertanks om schoon regenwater op te kunnen vangen ten behoeve van de persoonlijke hygiëne; Verstrekking op alle scholen van het project van watertankjes voor de Wc’s om te zorgen dat de kinderen hun handen kunnen wassen. Aanleggen van een geplaveide vloer op een van de scholen. Bouwen van nieuwe schoollokalen. Operatie voor gehandicapte jongen, om het lopen weer mogelijk te maken.
T +31 70 2112851 M +31 6 28060630 E info@djigger-shoes.nl donateur@djigger-shoes.org T.n.v.: Stichting Djigger-Shoes Bank: NL22 INGB 0004834104 ANBI: 820926474